Unknown Artist | Musique Et Chants Du Theatre Japonais - Music From The Kabuki | Disques Vogue CLVLXEK. 263 | LP&CD

Unknown Artist | Musique Et Chants Du Theatre Japonais - Music From The Kabuki | Disques Vogue CLVLXEK. 263 | LP&CD

  • $61.95


Disques Vogue CLVLXEK. 263 France

  1. Music Of Downtown (The Ginza): Minba - Okashime - Shichome - Sugagaki - Yoshiwara Sawagi
  2. Festival Music: Yatai - Kanda Maru - Hayawatari - Shoden
  3. Aikata: Kusabue - Toda-Ai - Joge-Aikita - Irokusa - Shinnai Nagashi - Yoroizuke
  4. Dance Music: Tsakkake - Chunomai - Hayamai - Hayaodori - Hayamai
  5. Sound Effects: Mizuoto - Namioto - Usudoro - Yamaoroshi - Kazaoto - Tokidaiko - Mitsudiko - Samban - Oidashi - Shinobisanju
  6. Shrine Music: Gakuai - Honkagura - Mihokagura - Miyakagura
  7. Interludes: Tobisari - Sarashi - Chatto - Shagiri - Ningyo Shagiri - Katashagiri
  8. Voice: Voices With Shamisen (Nagauta)
  9. Aikata: Takebue - Nohkan To Hariogi - Netori -- Dozokanaete - Zaigo Aikata -- Mokugyo Iri Aikata - Ichoiri Aikata -- Hayame - Chidori - Zen Iri Aikata